Day 06

Beggan = a little bit

Ta mee beggan skee jiu - I'm a little bit tired today

T'ou = you are

T'ou beggan skee jiu  = you're a little bit tired today