Day 14

Shappal = shopping

Ta mee geearree  shappal ayns Doolish jiu = I want to shop in Douglas today

Goll = going

Ta mee geearree goll shappal ayns Doolish jiu = I want to go shopping in Douglas today

Shooyl = walking

Jourby = Jurby

Ta mee geearree goll shooyl ayns Jourby jiu = I want to go walking in Jurby today