Day 94

S'mie lhiam Gaelg = I like Manx

Braddan = Salmon     S'mie lhiam Braddan = I like Salmon

Partan = Crab             S'mie lhiam Partan = I like Crab

Bap = Bap

S'mie lhiam Bap partan = I like a crab bap