Day 120

Shey = six

Shiaght = seven

Hoght = eight

Nuy = nine

Jeih = ten