Day 132

From yesterday:

USA 2 – Portugal 2

South Korea 0 – Belgium

Today’s results

Yn Arjenteen nane – Yn Eeraane neu-nhee

Mannin shey as feed – Sostyn nane