Day 137

Hie shin dys Lerphoyll er Manannan

lurg = after

faagys da  = near to

Noo = Saint

Lurg yn baatey ren shin gimman dys Premier Inn  faagys da Noo Alban = after the boat we drove to a Premier Inn near to St Albans